BENDROVĖS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASLAUGŲ VALDYMO POLITIKA

1.Bendrovės IT paslaugų valdymo tikslas yra užtikrinti, kad teikiamos IT paslaugos atitinka IT paslaugų gavėjų poreikius, o jų valdymas yra vykdomas taikant IT paslaugų valdymo gerąsias praktikas.

2.Bendrovės vadovas įsipareigoja:

2.1. nustatyti IT paslaugų valdymo tikslą (-us);

2.2. užtikrinti IT paslaugų teikimo valdymą taip, kaip numatyta IT PVS nuostatuose;

2.3. periodiškai vertinti IT PVS efektyvumą;

2.4. gerinti IT paslaugų ir IT PVS kokybę;

2.5. užtikrinti efektyvų IT PVS aprūpinimą reikiamais ištekliais;

2.6. laikytis visų IT paslaugų valdymo įsipareigojimų, reglamentuotų Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.IT paslaugų valdymo tikslas įgyvendinamas, vadovaujantis šiais principais:

3.1. nuolatinis IT paslaugų kokybės gerinimas;

3.2. pastovus ir sistemingas darbuotojų ugdymas;

3.3. bendradarbiavimo su išoriniais IT paslaugų teikėjais tobulinimas, atsižvelgiant į teikiamų IT paslaugų lygio susitarimus;

3.4. užtikrinimas, kad IT paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis IT PVS reikalavimais.