Kazachstano Iždo komitetas prie Finansų ministerijos kontroliuoja ir prižiūri šalies ir vietinių savivaldos institucijų biudžeto vykdymą, kontroliuoja valstybės vardu gaunamų, taip pat imamų su valstybės garantija kreditų gavimą, panaudojimą ir grąžinimą, vertina, kaip laikomasi nustatytų piniginių lėšų naudojimo normų ir kaip panaudojami biudžeto asignavimai bei atlieka kitas jam Kazachstano Respublikos įstatymais pavestas funkcijas. http://www.treasury.kz