“Innoforce” yra sukūrusi ir įdiegusi daugiausia SAP viešojo sektoriaus finansų valdymo sprendimų Lietuvoje. Lietuvos viešojo sektoriaus apskaita vykdoma pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kurių išskirtinė savybė yra tai, kad visa apskaita vykdoma kaupiamuoju principu, tačiau biudžeto vykdymo apskaita vyksta pinigų principu. Toks dviejų apskaitos principų taikymas vienu metu kelia papildomus reikalavimus apskaitos sistemoms, kurios dažniausiai pritaikytos apskaitos vykdymui remiantis tik vienu iš metodų – kaupiamuoju arba pinigų. “Innoforce” SAP ekspertai sukūrė unikalų, vienintelį Lietuvoje vadinamojo “antrinio” įrašo sprendimą SAP apskaitos sistemoje: finansavimo sumų apskaita kaupimo principu vykdoma kaip antrinis automatinis įrašas (gautino, gauto, panaudoto, perduoto, grąžinto finansavimo, finansavimo pajamų, sukauptų finansavimo pajamų korespondencijos), kuris kuriamas pagal pirmines apskaitos operacijas. Taip pat esame sukūrę arba išplėtoję aibę specializuotų modulių SAP apskaitos sistemos aplinkoje: specializuotas sulaikytų ir konfiskuotų prekių apskaitos modulis; uniformų ir darbo priemonių planavimo ir apskaitos modulis; biudžeto planavimo ir vykdymo apskaita pinigų principu; detali integracija su Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (VSAKIS) siekiant atnaujinti viešojo sektoriaus teikėjų/gavėjų sąrašą bei perduoti tarpusavio sandorių duomenis, didžiosios knygos likučių ir finansinių ataskaitų duomenų rinkinius. Integracijos dėka išvengiama laikui imlaus rankinio darbo teikiant minėtus duomenis į VSAKIS; integracija tarp SAP Finansų modulio ir darbo užmokesčio apskaitos sistemų automatizuojant detalių darbo užmokesčio priskaičiavimo, išskaičiavimo bei mokėjimo duomenų perdavimą; sukurta ir išplėtota SAP Finansų modulio sąsaja su VBAMS siekiant realiu laiku perduoti ir gauti mokėjimų informaciją bei automatiškai sukurti dokumentus gautinam ir gautam finansavimui apskaityti.